น้ำหมักชีวภาพ สูตรยับยั้งเชื้อรา

น้ำหมักชีวภาพยับยั้งเชื้อรา

น้ำหมักชีวภาพ
จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ  115   ชนิดเพื่อยับยั้งการพัฒนาและการเจริญเติบโต ของเชื้อรา  Phytophthora   palmivora  : ซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่า โคนเน่า  ของทุเรียน ลองกอง  ส้ม  ลำไย   มะละกอ และโรคใบร่วงของยางพารา  พบว่า  น้ำหมักชีวภาพ ที่ยับยั้งเชื้อราชนิดนี้ได้  100  %  ในห้องปฎิบัติการ  มี   3   ชนิดคือ

1.น้ำหมักที่ได้จาก กล้วยน้ำหว้าสุก  และ กากน้ำตาล  อัตราส่วน    3  :   1   ใช้น้ำหมัก  600   ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร
2. น้ำหมักที่ได้จากการหมัก ข่าแก่,ตะไคร้หอม,สะเดา,ใบยูคาลิบตัสแก่,ใบและผลมะกรูด,เปลือกสับปะรด,ผลมะเฟือง,ผลลูกยอแก่  โดยผสมวัสดุที่กล่าวข้างต้น  3   ส่วน  กับ กากน้ำตาล  1  ส่วน  เวลาหมัก    เมื่อใช้น้ำหมักดังกล่าว  300  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร

3. น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมัก ผักบุ้งกับหญ้าข้าวนก  โดยผสมผักบุ้งกับหญ้าข้าวนก   3   ส่วน หมักกับ กากน้ำตาล   1  ส่วน   เมื่อใช้น้ำหมักดังกล่าว 2000 ซีซี  ผสมกับน้ำ   20   ลิตร

จากผลการทดสอบในห้องปฎิบัติการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ  115  ชนิด เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา  Collectotrichum gloeosporioides   ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส (  โรคกุ้งแห้ง) ของพริก  ไม้ผล  มะม่วง ทุเรียน  ฝรั่ง  มะละกอ  หอมหัวใหญ่ กล้วยไม้  ผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ หลายชนิด   พบว่าน้ำหมักชีวภาพที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุของโรคนี้ได้  100 %  คือ
      
1. ถั่วแขก   3  ส่วน หมักกับกากน้ำตาล  1  ส่วน  โดยใช้น้ำหมักที่ได้  300  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร
2. กล้วยน้ำหว้าสุก  3  ส่วนหมักกับกากน้ำตาล  1   ส่วน โดยใช้น้ำหมักที่ได้   600  ซีซี ผสมกับน้ำ  20   ลิตร
3. ลูกตาเสือ  3  กก  +  หางไหล  5  กก +  หนอนตายอยาก  5  กก + กากน้ำตาล  1.5  กก โดยใช้น้ำหมักที่ได้  30  ซีซี
ผสมกับน้ำ  20  ลิตร
4. ข่าแก่  +  ตะไคร้หอม + สะเดา + ใบยูคาลิบตัสแก่ + ใบและผลมะกรูด + เปลือกสับปะรด + ผลมะเฟือง + ผลลูกยอแก่ รวมๆกัน  3   ส่วน หมักกับกากน้ำตาล  1   ส่วน  โดยใช้น้ำหมักที่ได้  200  ซีซี ผสมกับน้ำ  20  ลิตร
5. ผักบุ้งและหญ้าข้าวนก    3  ส่วนหมักกับ  กากน้ำตาล  1   ส่วน  โดยใช้น้ำหมักที่ได้   2000 ซีซี ผสมกับน้ำ  20   ลิตร
6. ตะไครัหอม + หัวข่า + สาบเสือ   รวมๆกัน  3   ส่วน  หมักกับกากน้ำตาล 1  ส่วน โดยใช้น้ำหมักที่ได้   100   ซีซี ผสมกับ น้ำ   20   ลิตร
       
ข้อมูลจาก เกษตรพอเพียง.com